نه گي بودم نه دوست داشتم اين كارو كنم

0 views
0%

اين داستانم كاملا واقعيه كه خلاصه مينويسم من ٢٣ سالمه و زياد علاقه به گي ندارم ولي نميدونم چرا از كير خوشم مياد بيشتر دوست دارم دختر بكنم ولي چون دستو بالم اون روزا نبود و زده بود بالا تو سايتا داشتم گشت ميزدم كه ديدم نوشته بود دوطرفه هستم و كير كلفت و نزديك خونه ما بود شمارشو گرفتمو زنگ زدم مشخصاتو گفت منم گفتم كه اون موقع مكانشم جور بود گفت بيا به اين آدرس من فقط ميخواستم براي اولين بار كير ساك بزنم و هيچ كار ديگه اي دوست نداشتم بكنم رفتم خونش ديدم پسر خوش فيس و خوش هيكلي بود قلبم ميزد باورم نميشد كه اومدم خونه همجنس خودم براي گي سلام نكرده منو برد تو اتاقش و روي تخت نشستيم و دستشو انداخت روي كيرم و از روي شلوارم ميمالوند منم كه زده بود بالا دوست داشتم هرچي زودتر كيرشو ساك بزنم و برم با كيرم ور ميرفت تا شق شق شده بود داشت از شلوارم ميزد بيرون من كيرم ١٨ و كلفته كيرمو از شلوارم در آورد گفت خوشم مياد كير تو ام دست كمي از من نداره اينو كه گفت ديگه داشتم ديوونه ميشدم برام چند دقيقه اي ساك زد و بلند شد گفت حالا نوبت توهه منم سريع كيرشو از شلوارش در آوردم ديدم همون چيزيه كه ميخواستم خوش فرم و دوست داشتني زبونمو به سرش زدم شروع كردم به ساك زدن فكر نميكردم اينقدر بهم بچسبه زبونمو دورش ميچرخوندم سرمو عقب جلو ميكردم شده بودم مثل يه آدم مست منتظر بودم اينقدر براش بخورم تا آبش در بياد كه يه دفعه كيرشو در آوردو گفت برگرد گفتم نه واستا بخورم آبتو در بيارم گفت برگرد يواش ميكنمت اعصابم خورد شده بود گفتم من بده نيستم ديدم شاكي شد گفت بيخود كردي گفتي دوطرفه اي برگرد ببينم منو بزور برگردوند همونجا با خودم گفتم چه اشتباهي كردم حالت سگي منو گذاشت يه ماده اي به سوراخ كونم زد به كير خودشم مالوندو نامرد بدونه اينكه يواش يواش بازش كنه يدفه اي كرد تو واقعا درد بدي داشت و فقط درد داشتم هيچ لذتي ام نميبردم بعد از ٢ دقيقه خودمو كنار كشيدمو بلند شدم ولي بيشرف دست بردار نبود منم اونموقع مثل آدماي ناتوان بودم دوباره خوابوندش منو كيرشو كرد تو كونم اين دفه راحت تر رفت تو كونم حسابي كردش هر چقدر منتظر بودم آبش بياد نميومد بعد از چند دقيقه داشت بهم لذت ميداد حسابي داشتم حال ميكردم گفتش آبم ميخواست بياد بريزم دهنت من كه دوست داشتم اين كارو كنه هيچي نگفتم هر مدلي كه فكرشو كنيد منو كرد كونم گشاد شده بودو راحت كيرش ميرفت ميومد تا بلندم كرد كيرشو آورد لبه دهنم گفت ساك بزن ميخواد آبم بياد براش ساك زدم و براي اولين بار مزه آب كير هم چشيدم دهنم پر از آب كيرش شده بود ولي مزه بدي داشت كه نتونستم زياد تحمل كنم و ريختم بيرون برگشت گفت تو نميكني كه گفتم نه و سريع خداحافظي كردمو رفتم از خونش بيرون و موندم با عذاب وجدانش ولي بازم كير دوست دارم و نميتونم از ياد ببرم متاسفانه نوشته 89

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.