هرهفته مریم خانمو میبردم کوه میکردمش

0 views
0%

من یه دوست داشتم به اسم مریم 6سال بااین رفیق بودم هرهفته یه جا کوسشو زیرورو میکردم باورکنید بخدا راس میگم یه روز بردمش پل کردان اطراف کرج جمعه بود کنار رودخانه همه جا پرادم بود خانواده نمیدونستم مریمو چجوری بکنمش بالاخره قبل نهار یه جوی اب بود خیلی کم عمق اطرافمون هم پر خانواده بود که اومده بودن برای تفریح همینجوری که نشسته بودیم کیرمو میدادم دستش که هی میگفت دارن میبینن میگفتم یه جوری باکیرم بازی کن که فکربد نکنن اینم به هوای دراز کشیدن میخوابید کیرمو حسابی میخورد دخترا میاومد از کنارمون رد میشدن نگاه میکردن میگفتن وای چجور میخوره مریمم از دهنش درمیاورد با نوک زبونش بازیش میداد اونا میخندیدن دیدم اینجوری نمیشه خوابوندمش داخل جوی اب شلوارشو کشیدم پایین اخه کیرم خیلی حشری شده بود سرخ سرخ بود خوابوندمش کیرمو دراوردم اروم اروم کردم تو کوسش خواست جیغ بزنه دهنشو میگرفتم یه دونه دختر اومده بود بافاصله نشسته بود به ما زوم کرده بود تا به مریم فشار میاوردم کیرم کامل میرفت تو کوسش به من اشاره میکرد میگفت خیلی عالیه فشار بده اشاره کردم امد پیشمون که منم کیرم تو کوس مریم بود تا ابم اومد در اوردم ریختم دهنش تن تند میخورد نوشته

Date: July 3, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.