هر کی روداری کنه تنبیه میشه

0 views
0%

دیروز جواد قبل از رفتن سر کارش با مامانش حرفش شده بود کمی دلخور بود و عصبی و ب همین خاطر تا 11 شب ب من پیامی نداد و بعد از اون هم فقط 4 تا پیام داد من خونه مامانش بودم و شب رو توی اتاق جواد تا صبح ک بیاد بیدار موندم و توی سایت شهوانی میپلکیدم متن یکی از پیام های جوادی این بود خانمی ی چند روزی عملیات رو کنسل کنیم استراحتی باشه برا دوتامون چون امشب سرم گیج میرفت دلم ضعف ضعیف شدم از بس ک سکس داشتیم منم جواب دادم باشه حتما اقاییم جدا هم تصمیم گرفتم چند روزی هیچ سکسی نداشته باشیم دوتامون تا کمی دلمون تنگ بشه ولی فقط یک ساعت ب اومدن جواد مونده بود ک خاب رفتم و اینبار بر خلاف وقتایی ک خابمو جواد میاد خونه با بوسه ارومش روی لبم بیدار نشدم بلکه با صدای دعوای جوادو مامانش بیدار شدم و بعد چند لحظه جواد اومد اتاق و بلافاصله اومدو بغلم کرد خیلی عصبی بود کمی باهاش حرف زدم ک اروم باش و دلیلی نداره ک با مادر بحث میکنی و اون چشماشو بست و منم موهاشو نوازش میکردم و براش زمزمه اهنگ عاشقم من عاشقی بی قرارم از بانو دلکش رو تو گوشش میکردم و یواش یواش دستمو ب طرف کیرش بردم از روی شلوار کمی مالیدم و همزمان لاله گوشش و سمت چپ گردنش ک زبونم کنارش بود رو میبوسیدم و زبون میزدم تا تحریکش کنم دستاشو گرفتم بلندش کردم ک بشینه و اورکت و بعد تیشرتشو دراوردم و با کمربندو دکمه های شلوارش مشغول شدم و باز لبمو گذاشتم روی گردنشو میک میزدم پوست زیبای گردنشو دستم رو برداشتم و روی سینه هاش گذاشتم و با موهای سینش بازی بازی میکردم بوسه هام بین گردن و گوشش بود صدای آه های ارومم لبخند رو روی لباش اورده بود مگه میتونم از اون لبای بنفش شده از عصبانیت بگذرم وقتایی ک این صورتی های کمرنگ تیره میشه اون جواد کوچولوی تو شرتشم سیاهیش بیشتر میشه و دیرتر و دیرتر ارضا 8 بلند شدم از کنارش کمی خم شدمو شلوارشو از تنش دراوردم و ب کیر خابش از روی شرت نگاه کردم با دستام از مچ دوتا پا تا رونهاش رو لمس کردمو و ب رونها ک رسیدم از داخل گرفتمشون و پاهاشو باز کردم و خودم بینشون قرار گرفتم و اینبار لبامو ب لبهاش چسبوندم بوسیدمو بوسیدمو بوسیدم لباش رو ولی لباش رو از هم باز نمیکرد کسم رو ک روی رونش گذاشه بودم حس میکردم ک چقد خیسه لبمو ب سمت گوشش بردمو با صدای شهوتیم گفتم وا بده دیگه آقاهه بیا روی فرش و با من باش عرشی ها نمیتونن مث من باشن برات چشماشو باز کرد توی چشمام نیگا کردو لبمو ب لبش قفل و اروم و اروم لب میگرفت و من ب سکس خرسهای تنبل فکر میکردم ک چند ساعت طول میکشه تا ی لب بگیرن اصن لب میگیرن ب ارومی گفتم زبونت رو بده و وقتی داد بیرون اونقدر مکیدمش ک خسته شدم دور لباش رو لیسیدم و باز بوسیدم با قسمتی از رونم ک روی کیرش گذاشته بودم متوجهه کیرش بودم ک هیچ عکس العملی نداشت و داشتم عصبی میشدم ک نمیتونم فکر شوهرمو متمرکز کنمو با انکه چند دقیقست دارم باهاش ور میرم بازم ناراحته بلند شدم نشستم روی شکمش و تاب و سوتینمو باهم کشیدم بالا و پرت دادم و سینه هام رو دو طرف صورتش گذاشتم ک لبش بینشون موند و بالا پایین کردم ک خندش گرفت و این یعنی از فکر درومد آقا و دستاش رو دو طرف شکمم کشید روی سینه هام نگه داشت و گرفتشون از وسط اروم اروم اول یکی این یکی اون یکی زبون کشید بعد یکی مکید و بعد کلی گاز گرفت و هر گاز از گاز قبلی محکم تر کسم روی شکمش بود نمیتونستم بفهمم راست شده یا ن و دیگه کم کم داشت دردم میومد ک دستامو گذاشتم زیر سرشو و فشار دادم بین سینم ک برم گردوند زیر تنش و باز خیلی خیلی تند و تند و محکم تر از قبل اینبار نوک سینه هامو میک میزدو با دندون میگرفت و میکشید و به درد کشیدنم نیگا میکرد دو طرف صورتشو گرفتم و لبامو گذاشتم روی لباش و طولانی بوسیدم و بعد لبشو گذاشت روی گردنم و محکم مکید اونقدر ک ب اندازه ی دهن باز کبود شد گردنم سرشو با دوتا دست گرفتمو ب سمت کسم هل دادم ک شلوارکمو با دندون گرفت و کشید پایین شرت پام نبود و کس تپل و تمیزم حالا زیر سر جواد بین دستای من بود و پاهامو انداختم روی شونه هاش و سرشو ب سمت کسم بیشتر هل دادم کسم خیسه خیس بود جواد ک کس خیس نمیخوره هیچ تلاشی نکرد برای خلاصی از دستم منم پررو تر شدم و پاهامو برداشتم از روی شونش تا جایی ک تونستم از هم بازشون کردم ولی هموجور دستام روی سرش بود و این بار با ی هل کوچولو صورتش روی کسم چسبید ک دلم رفت و با صدای جیغ مانند گفتم با دستات بازش کن جوادی دستای داغشو ک روی باسنم بود گذاشت روی کوسم و با فشار از هم بازش کرد حس کردم قصد داره اینقد فشار بده ک جر بخوره ولی وقتی چوچولم رو زبون زد و بعد دهنشو دورش گذاشت و مکید دلم میخاست همین لحظه اونقد کسمو فشار بده و باز کنه از هم ک جرواجر ش کونمو از زمین بلند کردم و میخاستم بیشتر و بیشتر کسم فرو بره توی دهنش و دهنشو باز کرد ی زبون محکم از اول کسم تا سوراخش کشید ک دلم ضعف رفت و بلند شدو شرتش رو دراورد و کیرش ک درست حدس زده بودم و از دید من سیاه تر شده بود مثل فنر پرید و تخماش شل تر و اویزون تر از همیشه ب نظر میرسیدن ی کوسن گذاشتم زیر کمرم و پاهامو تا جایی ک تونستم از هم باز کردم و با دست اروم ضربه میزدنم روی کسم و با حس حشری بودن کامل میگفتم بیا دیگه منو بکن بیا دیگه بیا دیگه زانو زد جلوی کسم و سر کیرش رو چسبوند وسطش و خم شد روی تنم و ی بوس از لبم کرد و با ی حرکت انی کیرشو فرستاد تهه تهه کسم ک نفسم بند اومد حتا نتونستم جیغی بکشم هرچند اروم کیرش رو همون تو گذاشته بود و حالا داشت با دستاش سینه هامو میمالید و من دستامو روی کمرش با فشار حرکت میدادم سرشو ک توی گردنم فرو برده بود بلند کرد و زل زد توی چشمام و لب زد دوست دارم لبخند ک روی لبام نشست همزمان شد با تلنبه زدن اروم ارومش 7 8 تایی اروم زد و از روی تنم بلند شد دستاشو گذاشت دوطرف بدنم روی زمین و منم دستامو بالای سرم و بالش رو چنگ میزدم و کسم ک کمی از درد جمع شده بود رو اروم اروم شل کردم تا محکم تر ضربه بزنه و همیجورم شد و جواد فشار و سرعت رو همزمان ب نهایتش رسوند و بعد از تقریبا 15 تا ضربه همزمان در حال ارضا شدن بودیم ک کیرشو از کسم دراورد و ابش با فشار روی شکمم و چند قطره روی صورتمو سینم ریخت گفتم اوووف چ پرتاپیی دراز کشید کنارم منم ک نفسهای تند تندم داشت منظم میشد چسبیدم بهش و گفتم نوووشششش جووونتت و جواد گفت تو خوب بلدی با من چ کنی ک اروم بشم گفتم چاکریم شرت های دوتامون رو پوشیدم و پتو انداختم روی جواد خودمم رفتم بغلش و خابیدیم تا ساعت 3 بعد ظهر بیدار ک شدم و رفتم دسشویی و برگشتم توی اتاق جواد خاب بود هنوز نشستم کنارش و نیگاش کردم میخاستم تلافی حرف دیشبش ک گفت سکس نکنیم چند روز رو سرش دربیارم ب خاطر همین ب این فکر کردم ک توی عالم خاب باشه شروع کنم لختش کنم و کیرشو بمالم راست ش بعد بیدار ش و ولی این امکان نداشت چون خابش اونقد سنگین نبود و زودی بیدار میشد تا لباسشو دربیارم کسم خیش شده بود و دستمو اروم زیر پتو بردمو و ب کیرش روی شرت رسوندم و ب این قانع نشدم و دستمو توی شرتش بردم و کیر خابیدش رو میمالیدم اما ن جواد بیدار شد ن جواد کوچیکه بلند پتو رو کنار زدم و ارومتر شرتش رو پایین کشیدم و سر کیرش رو با دست تف زدم دلم میخاست بخورم ولی صبح ک سکس کردیم نشسته بود و با تف و دست کیرشو اونقدر مالیدم تا ک سفت شد ولی جواد بیدار نشد پاشدم از روی دراور روغن زیتون رو اوردم اول کامل شرت رو پایین کشیدم و از یک پاش دراوردم و صدای اوووممم گفتنش ک خاب بود اومد و پاشو کمی خم کردم ک کیرو تخماش توی دسترسم باشن کلی روغن خالی کردم روی کیرش با دست چپ تخماش رو میمالیدم و با دست راستم کیرشو میمالیدم کم کم بیدار شدو میگفت نکن بزار بخابم ولی من محکم تر میمالیدم وقتی کاملا خاب از سرش پرید و تا شاید 10 مین براش جق زدم اووووه اوووه میگفت براش لبخند زدم و تیشرتمو دراوردم و کیرشو گذاشتم لای سینه هام خودش سینه هام رو اونقد محکم چسبود و بینشون با فشار ضربه میزد ک بلافاصله ارضا شدم من از لذت و جواد از شهوت هردو بلند اه میکشیدیم و جواد هم 2 مین بعد اومد پاشد رفت حمام و من هم رفتم میز ناهار رو چیدم تا ساعت 8 شب با اهنگ و گوشی بازی گذشت ولی باز دل کسم کیر میخاست و دنبال راه چاره بودم ک جواد با مادرش باز بحثشون شد ترجیح دادم برم حمام چون اصلا ب من ربطی نداشت و هیچکدومشون ب حرف من گوش نمیدادن ک اروم باشن موهامو ک خشک کردم ی تاب شلوارک قرمز نخی نرم پوشیدم و دراز کشیدم کنار بخاری هنوز داشتن جرو بحث میکردن ک برای مادر شوهرم مهمون اومد و جواد اومد اتاق خاستم مانتو شلوار بپوشم برم پیششون ک گفت نرو بیرون گفتم زشته اجازه بده برم سلام کنم میام زود و لباسامو برداشتم ک گفت گفتم ن و لباسارو از دستم گرفت پرت داد اون طرف اتاق رفتم جلوش و چشمامو ریز کردم کمی عصبی بهش توپیدم ک اره کسی ک با مامانش دعوا میکنه سر خانمش هم داد میزنه ادامه بده ب کارای قشنگت این جملرو همیشه بهش میگفتم اونم میخوند غصه نخور عزیزم دردو بلات ب جونم با دیگرون چ کار داری با تو ک مهربونم واییی ولی اینبار انگار منتظر جرقه بود ک عصبی تر اومد سمتم گفت اره ک ادامه میدم حالا ببین و دستامو گرفت بالای سرم چسبوند ب دیوار بزار بگم ک فانتزیم همینه ک عصبش کنم و بگیره بکوبونم ب دیوار خشک خشک بکنم ولی وقتی فانتزیام ب عمل میرسن فقط درد نصیبم میشه ن لذت لب پایین بعد بالارو دوتا گاز محکم گرفت دردم داشت بعد غرید زبون ندادم بهش مچ دستام ک توی ی دستش بود فشار داد و گفت نشنیدی زبونمو دراوردم گفت دهن باز زبون تا اخر بیرون این کارو کردم ودندوناشو گذاشت روی زبونم و گاز گرفت و بدون اینکه دندوناشو برداره دوباره گاز میگرفت اشکم درومد ولی ول کن نبود گردنمو همیشه میک میزد کبود میشد من لذت میبردم ولی این دفعه گازای محکم میگرفت و حتا نمیتونستم جیغ بزنم بند تابمو گرفت و کشید بالا و روی مچ دستام ی جور محکم گره زد و توی گوشم با لحن محکم گفت اگه دستاتو بیاری پایین میشکونمشون گوشمو گاز گرفت از درد ب خودم پیچیدم و با دستاش میزد روی دسینه هام و جوری محکم میزد انگار داشت حرصش از دعوا با مامانش رو روی سینه های من خالی میکرد تیشرتشو درنیاورد فقط شلوار و شرتشو باهم کشید پایین دستشو گذاشت روی سرم و روی دیوار سر داد پایین ک روی پاهام نشستم و دستامو گذاشتم روشون و کیرشو با دست گرفت میکوبوند روی لبم دلم نمیخاست بخورم حس بدی داشتم از زورگوییش ک برخلاف حرهای همیشه گیش بود موهامو ک گرفت و کشید دهنمو باز کردم و کیرشو تا ته میزد توی حلقم عقم میگرفت قبلا تا ته خورده بودم براش ولی عق نمیزدم چندتا ک زد توی دهنم موهامو کشید بلندم کرد انداختم روی تخت و شلوارشو ک مچ پاش بود از پایین پاش پرت داد کنار و پاهامو بلند کرد گذاشت روی شونش و سر کیرشو گرفت تنظیم کرد روی کسم من همیشه منتظر چنین لحظه ای بودم ولی حالا الان دلم نمیومد خشک بودم و میدونستم درد دار و تا چند روز و زخم میشم اما اینا مهم نبود واسم اون حس پشیمونی جواد بود ک مطمعن بودم بعدا اذییت میشه اگه این کارو بکنه با عجز بهش گفتم جواد لطفا نکن گفت خفه زورم ب تو ک میرسه ب جای اینکه ارومم کنی تو هم عصبی ترم میکنی گفتم باشه قبول منم کمی مقصر ولی تو گفته بودی هرگز ب خانومم تجاوز نمیکنم یادت ک نرفته هوووم پاهامو گذاشت از لبه تخت پایین و نشست کنارم دستاشو گرفت روی سرش گفت من دارم چ غلطی میکنم نشستمو دستمو گذاشتم روی شونش لپشو بوسیدم و خابوندمش روی تخت و رفتم لبشو بوسیدم و گفت نکن بچه خندیدم گفتم میخام تلافی کنم و مچ دستاشو گرفتم گذاشتم بالای سرش و نوک سینمو گذاشتم دهنش ی میک زد اون یکی سینمو گذاشتم یک میک زد و چندین بار تکرار کردم جاب جا کردن رو همزمان کسم روی کیرش بود و سر کیرشو ک میمالید ب چوچولم حس میکردم توی چشماش نیگا میکردم ک گفت ببخشید خانمم گفتم هیییسسس اگه نذاشتم بکنی فقط چون خشک بود دردم داشت و حالا باید دوبار ارضام کنی گفت ای ب چشم بانو درخدمتم و کاملا برگشتم روی تنش و کسمو روی لبش گذاشتم و کیرشو با زبون میلیسیدم ک گفت خانومی چرا اینقده خشکی تو ک همیشه زودی تحریک میشدی نمیدونم شاید چون کاراش درد اور بود و یا اینکه از حرفش ناراحت بودم حسی پیدا نکرده بودم وگرنه قبل از دعواشون و حمام رفتنم ک خیس بودم اون کسمو کاملا ممکید و میلیسید منم اونقد براش ساک زدم ک گفت بسه دیگه میخام بکنمت نمیخام ایجور بیام پاشدم از روش و دستمو گرفت خابوند رو تخت پاهامو گذاشت روی شونه هاش و سر کیرشو تنظیم کرد و گفت اینبار با میل و رضایت بانو لبخند زدم مقداریش رو فرو کرد توی کسم چند ثانیه بعد دوباره بقیش رو محکم تر فرو کرد و بلافاصله کردنو ادامه داد و توی این زمان نوه خاله جواد اومده بود در اتاق رو با ی چیزی میکوبید میگفت بیاید بیرون و من دستم رو روی دستای جواد بود ک رون هامو محکم گرفته بود گذاشتمو دستاشو اوردم روی شکمم و شکممو محکم فشار داد ک کمی خم شدمو ی لب محکم ازش گرفتم با صدای فوق حشری گفتم جررررر بده کسمو جواد ضربه هاشو محکم تر کرد خاستم بیام بازوهاشو محکم گرفتم و چنگ میزدم و زودی ب اوج رسیدم و اومدم شل شدم و وا رفتم بدون هیچ حسی منتظر بودم ک جواد کارش تموم بشه و هیچی عکس العملی نداشتم چند مین جواد کارش کمی بیشتر از همیشه طول کشید و من دوباره تحریک شده بودم و دستاشو گرفتم گذاشتم روی سینه هام و فشار میدادم زیر دستای خودم پاهامو هم از روی شونه هاش برداشتم و تا جایی ک میتونستم باز کردم ک دستاشو گذاشت روی زانوهام و پاهامو باز تر کرد و با قدرت زیادتری میکوبید توی کسم سرو صدای زیادی راه افتاده بود و ک دیگه حس کردم کیرش توی کوسم تیز شده بود مث چاقو تخماش ک ب پایین کسم و سوراخ کونم میخورد سفتتر دستمو گذاشتم روی چوچولمو مالیدمش و چندتا تلنبه بعد کیرشو دراورد و و دستشو جای دست من گذاشت و مالید و با دست دیگه کیرشو مالید و اب کم و شفافی ک اومد رو ریخت روی چوچولم و ب دقیقه نکشید و منم ارضا شدم دراز کشید روی تنم توی گوشش گفتم دفعه دیگه واس خودت برنامه نریز ک چند روز سکس نکنیم وگرنه بیشتر از بیشتر میکنمت خانمم خندیدو گفت فاطی روداری نکن تنبیهت میکنما نوشته نوشته

Date: August 24, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.