کون دادنم تو حموم عمومی

0 views
0%

سلام داستانی رو که می خوام براتون تعریف کنم مربوط به 25 سالگی منه چون اولین بار مزه کیر رو تو دهنم تو اون سال حس کردم من الان 35 سالمه و از اون به بعد یه آدم دیگه شدم یادمه وقتی خیلی خیلی نوجوون بودم شاید 15 ساله میرفتم باشگاه فوتبال تو باشگاه یکی دو بار مربی به رونم دست زدو گفت رون های خوبی دارم اما من اون موقع نمی فهمیدم یعنی چی فکر میکردم از نظر ورزشی داره بهم میگه چند دفع دیگه چندجای دیگه هم این اتفاق افتاد مثلا یه بار تو تاکسی یه مرد میانسال خیره شده بود رو رون های من و یه بار هم یه راننده سوارم کرد و گفت مسیرش با من یکیه منم جلو نشسته بودم و اون گفت رون های خوبی داری ورزشکاری و از این حرف ها و بدترینش زمانی بود که یه بار تو اتوبوس یه پسره بهم گیر داد و هی گفت جون جون بیا بریم بکنمت و یکم که سنم بیشتر شد خودم هم که می رفتم حموم تو آینه نگاه میکردم و از دیدن کون و رون خودم یه جوری میشدم آروم آروم حسم بیشتر شد و رفتار دیگران هم بی تاثیر نبود شروع کردم به زدن موهای بدنم حس خاصی بود با خودم ور میرفتم و کار رسید به آشنایی با اینترنت و فیلم و عکس اگر نخوام طولانیش کنم کارم شد زدن موهای خودم و ور رفتن با خودم با دیدن عکس های اینترنتی رفتارم عوض شده بود شروع کردم به ساک زدن موز خیار کردن لا پام 10 سال تمام کار من همین بود حتی از 23 سالگی به بعد سکس چت میکردم تو یاهو و وب میدادم ولی هیچ وقت جرات واقعی بودن رو نداشتم و اصلا فکر بهش فکر نمی کردم به خودم می گفتم یه روز بالاخره خوب میشم تا اینکه یه روز از همون روزهایی که می رفتم حموم حموم نمره پر بود و من هم چون حوصله صبر کردن نداشتم رفتم حموم عمومی رفتم تو رختکن و شروع کردم به در آوردن لباس هام همه چیز عادی بود تا اینکه بوهو چشمم به خودم افتاد تو آینه به خودم گفتم ای داد بی داد با این بدن سفید و شیو شده و کون و رون گنده الان بری تو حموم تابلو هست که چه کاره ای به خودم کلنجار رفتم گفتم نه بابا ابن ها همش تو ذهن منه لنگ رو می بندم به خودم و سریع دوش میگریم میام بیرون رفتم تو حموم 4 5 نفری نشسته بودند یه مرده هم با 2 تا از بچه هاش اومده بود خلاصه خیالم راحت شد و جو اصلا جوی نبود که آدم بخواد فکر خاصی بکنه دوش گرفتم و اومدم یه خورده نشستم رو سکو حموم گرم بود و من ریلکس شده بودم افرادی که تو حموم بودند آروم آروم بعدا از 30 دقیقه رفتند من هم داشتم استراحت میکردم رفتم دوش آخرو بگیرم و برم بیرن که سرو کله دلاک که یه مرد 45 50 ساله بود پیدا شد یه نگاهی به من انداخت و گفت لیف داری کیسه نمی خوای گفتم نه دوش گرفتم و اومدم بیرون داشتم می رفتم سمت درب خروجی که دیدم در رو با کش بسته گفتم مش ممد چرا درو بستی بیا باز کن باید برم اومد سمت در داشت در و باز میکرد که دستشه و انداخت لاپام بی هوا خشکم زد اصلا ازش انتظار نداشتم بد تر از این بود که همون لحضه ازم پرسید میدی من چی چی نکن مش ممد بده بده مش ممد جون اوف اگه نمی دی چرا مصل زن ها تنت رو اصلاح کردی با شنیدن این حرف راست کردم دست خودم نبود آب دهنم رو قورت داردم صدام به لرزه افتاد من مش ممد نه من این کاره نیستم اشتباه گرفتی مش ممد پس این چیه که راست شده هان من ساکت موندم مش ممد من و کشوند طرف خودش وای وای حس خیلی عجیبی بود خیلی عجیب به لرزه افتاده بودم و شل شده بودم از پشت چسبید بهم کیرش رو حس کردم گذاشتش لای رونم پاهامو چسبوند به هم و شروع کردم خودشو تمون دادن آروم آروم در گوشم گفت برای کیرم چی کار میکنی من من این کاره نیستم اشتباه گرفتی آه آه اوم دستم و گرفت و برد تو اتاقک کوچیکی مخصوص خودش بود اتاق تاریکی بود لوازم دلاکی رو اونجا نگه داری میکرد مش ممد بخواب من من تا حالا ندادم من نمی تونم مش ممد حیس حیس بخواب بخواب خوابیدم روی شکم دستو کشید بهم و گفت دوست داری من ساکت بودم ولی سکوت نشونه رضایته دستش رسید به سوراخم و شروع کرد مالوندن من اوم اوم آه آه مش ممد اول بکنم تو دهنت یا بزارم بکنمت من از خجالت ساکت ساکت بودم اما خوب دیگه برای انکار این کاره نبودن دیر شده بود مش ممد بلند شو و من در حالی که بلند شدم چشمم به کیر کت و کلفتش افتاد 17 سانتی میشد خیلی کلفت نبود اما نازک هم نبود خودش خوابید و کیرش و دستش گرفت و گفت بخورش به خودم گفتم انکار بسه دیگه دلت می خواد دیگه شروع کردم دلا شدن و ساک زدن کیرشو می خوردم از پایین به بالا ار بالا به پایین فکر کنم 2 3 دقیقه ای شد که گفت بسه بخواب دراز کشیدم و منتظر بودم تا اون صحنه ای که تو فیلم ها می بینم برای من هم اتفاق بیوفته یه کونی که تا چند لحظه دیگه یکی میکنتش بله کیرش رو حس کردم من آه آه آه نه نه نمیشه درد داشتم و بسته بسته بودم من من تا حالا ندادم نه نه که مش ممد جلو دهنم رو گرفت و گفت آره آره تو ندای من آه مش ممد آرو اروم فشار داد تا اینکه دیدم تا دسته تومه خوابید روم کامل و شروع کرد اروم تلمبه زدن آرو آروم اروم تا اینه دیدم نمی تونم تحمل کنم اومدم از زیرش پا شم که تازه فهمیدم اول کاره و طرف من و مدل سگی تو همون حالت که سعی میکردم بلند شم نشوند داشت میکرد بدون توجه به من و من هم حال عجیبی داشتم 1 دقیقه ای تو همون حالت تلمبه زدو من دوباره سعی کردم تمومش کنم که این دفعه یورم کردو حالا یوری شروع کرد وای هیچ جوره نمیشد از زیر دستش بری بیرون آه و اوهم داشت راه میفتاد تو همون حین که داشت تلمبه میزد دوباره سعی کردم چند لحظه حداقل متوقفش کنم که این دفعه تاقوازم کردو فورقونی شروع کرد کردن من من و بکن من و بکن مش ممد اوف اوف من اوم اوم یهو وایساد و کفت آه هیچی کشید بیرون پاشید روم وای فقط کونی ها میدونند من اون لحظه چه حالی داشتم یه چند لحظه ای مکث کردیم و بعدش گفت دوباره بیا خودم لیف و کیست رو میکشم من هم با خحالت رفتم بیرئ و فوری دوش گرفتم و بعد رفتم اما دیگه نمی تونستم ندم از اون سال بع بعد 10 12 باری دادم ولی دفعه اول یه چیز دیگه بود نوشته

Date: July 27, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.