کون دادن به پسر عموم

0 views
0%

سلام داستان ار اونجایی شروع شد که 10سال پیش با پسر عموم شوخی دستی کردمو انگشتش کردم همین شد که کم کم آغاز رابطه ما شروع شد و کم کم منو کونی خودش کرد من محمد 23ساله قدم 180 و وزنم 80 هیکل ورزشکاری دارم و پسر عموم 27سالشه قد180 و 100کیلو که چاقه ما تو این سالها خیلی باهم سکس داشتیم که میخوام آخریشو واستون تعریف کنم مثل همیشه من کونم به خارش افتادو بهش اس دادم میتونی بیای اونم اوکی داد قرار شد فردا صبحش ساعت 10 11 خونه ما باشه منم طبق عادت رفتم همه ی موهای پامو زدمو سفید کردم اونم اس داد پشمای کیرمو زدم امده شده بخوریش گفتم جووووون بکنش تو حلقم خلاصه یکی چت کردیمو فردا شد من رفتم دستشویی خودمو خالی کردمو منتظر شدم که بیاد زنگ زده شد خودش بود درو باز کردم اومد تو من زودتر رفتم تو اتاق اونم پشتم اومد نشستم رو تخت اومد جلوم وایساد که یعنی لختم کن دکمه های شلوارشو باز کردم کشیدم پایین خودش کمک کرد در آورد شلوارشو برجستگی کیرش از رو شرت معلوم بود از رو شرت کیرشو با لبم گرفتمو زبون میزدم سیخ شده بود با دندون کش شرتشو گرفتمو کشیدم پایین کیر 18سانتیش افتاد بیرون سرشو گذاشتم رو لبم رو لبم بازیش دادم کیرشو گرفت دستش زد زو لبم با کیرش زد رو صورتم گفت دهنتو باز کن کونی منم آآآآآآآ کردمو همشو کرد تو دهنم تا ته نگه داشت داشتم خفه میشدم زدم رو پاش کشید بیرون بلند شدم نشوندمش رو تخت خودم پایین تخت بین پاهاش بودم کیرشو گرفتم تو دستم سرشو میک میزدم زبون میزدم یبه سوراخ کیرش رو کیرش بالا پایین میکردمو ساک میزدم یکم که ساک زدم باز حشری شد سرمو گرفت تو دهنم تلمبه زد دید اینجوری تسلط نداره بلند شد گفت دراز بکش رو تخت سرت آویزون باشه منم همون جوری که گفت شدم اومد بالا سرم کیرشو کرد تو دهنم شروع کرد تلمببه زدن تا ته میکرد تو دهنم مثل حیوون داشت دهنمو میگایید آب دهنم داشت از کنار کیرش میریخت تو صورتم داشتم میمردم از خفگی ولی خوشم میومد بلند شد منم بلند کرد نشست لبه ی تخت گفت قمبل کن سمتم منم پشتمو کردم بهش دولا شدم شروع کرد انگشت کردن از یکی نا چهارتارو جا داد تو کونم خوب که جا باز کرد بلند شد منو خم کرد رو تخت کیرشو گذاشت رو سوراخم آروم فشار داد سوراخم دیگه تو این چند سال به کیرش عادت کرده بود کرد همشو تو کونم یه چند ثانیه نگه داشت بعد شروع کرد به عقب جلو کردن دستشو از دور کمرم برداشتو از شونه هام گرفت سرعتشو بیشتر کرد داشتم عقب جلو پرت پرت میشدم خیلی دوست دارم محکم بکنه تو کونم همیشه تلمبه های سنگین میزنه تو کونم منم خیلی لذت میبرم دیگه هم من خسته شدم ازین مدل هم اون من خودمو کشیدم جلو کیرش درومد به کمر لبه ی تخت دراز کشیدم پاهامو دادم بالا کیرشو کرد تو افتاد روم خایه هاش رسیده بود به سوراخم عقب جلو میکرد میکشید بیرون دوباره میکرد تو 5و6بار این کارو کرد تند تند داشت تلمبه میزد من دیگه داشتم میمردم از لذت خیلی این مدلو دوست دارم داشتم لذت میبردم که حس کردم سرعت تلمبه زدنش بیشتر شده کونم داغ شد عاشق اینم که کونم پر آب کیر بشه همه ابشو ریخت تو کونم کیرشو بیرون کشید افتاد رو تخت رفتم بین پاهاش و کیرشو گذاشتم تو دهنم میک زدم آبشو خالی کردم کیرشو نگه داشتم تو دهنم کیرش که خوابید بلند شدم گفت آفرین کونی خودم خوب تربیتت کردم بلند شد لباساشو پوشید من همینجوری دراز کشیده بودم اومد یه دونه محکم با دست کوبید رو کونم گفت باز کیرمو خواستی بگو خدافط نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.