همکار قد بلند

0 views
0%

سلام به همه دوستان خیلی کشش نمیدم چون بهش فکر میکنم هم تحریک میشم ی همکار خانم قد بلند به بخشمون اضافه شده بود قد بلند 180 تقریبا با سینه های نهایتا 60 یا 65 که خب برای من همچین قد بلند و لاغر با پوست روشن و سینه های این اندازه واقعا تحریک کننده هست اوایل خب خودشو میگرفت تا چند ماه پیش که یواش یواش یخها آب شد و بیشتر باهم صحبت میکردیم و یواش یواش صمیمی تر شدیم به عنوان ی دوست بهش نگاه میکردم و گاهی براش از خودم میگفتم کسیو نداشتم و داشت آروم آروم توی دلم جا میشد شمارشو گرفتم و یواش یواش صمیمی تر شدیم سرتونو درد نیارم شدیم دوستای صمیمی و هرروز صمیمیت زیادتر شد هیچکدوم اهل ازدواج نبودیم اون شکست عشقی خورده بود و اعتماد دوباره براش سخت و منهم وضعیت مالیم برا ازدواج مناسب نبود قرار گذاشتیم فقط دوست باشیم و حرف ازدواجم نزنیم و فقط باهم باشیم و گاهی از هم لذت ببریم چند باریم باهم خوابیدیم و دیگه حسابی رفیق شده بودیم خلاصه گفتم زود برسم به تیکه هیجان انگیزش یروز زمستون حسابی بارون زده بود و شهر حسابی زیر آب بود و نمیتونست بره خونشون منم گفتم چرا نمیایی خونه من نزدیکه منم تنهام میدونست چه خبره و گفتم تا خونه پیاده 5 دقیقه هست زیر بارون بریم گفت باشه زنگ زد و گفت که شب خونه دوستش میمونه و باهم تا خونه زیر بارون رفتیم تا رسیدیم خونه نرسیده تا درو بستم لباشو گرفتم بین لبام و شروع کردم خوردنشون اونم خورد و دستاشو انداخت دور گردنم و منم دور کمرش و چسبوندمش به دیوار و حسابی خوردم لباشو بعد از اونهمه رابطه خوب میدونستیم هرکدوم چی میخوایم پاهاشو انداخت دور کمرم و منم دستامو گرفتم زیر کونش و نگهش داشتم بعد از لب خوردن و به نفس نفس افتادن گفت بذار برم بشورم خودمو لااقل آرایش کنم گفتم وقت زیاده برا این کارا من میخوامت همینجوری که هستی و مغنعه رو از سرش درآوردم و گفتم بهاره و گفت جونم میلاد و دوباره لب تو لب شدیم و حسابی لب و زبون همو خوردیم و همینجور که تو بغلم بود بردمش وسط سالن خونه پاهاشو باز کرد ازم یکم فاصله گرفت و دست انداخت پالتو و پیرهنمو در آورد و تاپمم در آورد و انداخت کنار و نوک سینمو میمکید منم موهاشو ناز میکردم و دستاشو برد کمربندمو باز کرد و شلوارمو در آورد و با دست کشید رو شرتم خندید و برگشت خودشو چسبوند به من و کونشو میمالید به کیرم منم بغلش کردم و سینه هاشو مالیدم و پالتو و مانتوشو باز کردم خیسی تنش و موهاش و حرارت لباش و عطر بدنش دیوونم میکرد هیچوقت تو سکس نه نمیگفتیم بهم همه لباساشو در آوردم جز سوتین و شرتشو و هربار سرشو برمیگردوندو لب میگرفتیم کیرمو لای کونش میمالیدم دوباره برگشت و گفت مثل همیشه صفته ایول منم گفتم توهم داغ و تنگ و دوباره پرید بغلم و منم بردمش سمت اپن آشپزخونه و نشوندمش و طوری که کیرم مالیده بشه به کسش و شروع کردم خوردن گردنش و بهاره آه میکشید و موهامو چنگ میزد و منم بیرحمانه گردن و گوشش رو میخوردم که بدجور دیوونه شده بود دستاشو گذاشت رو شونم و هلم داد سمت ستون جلوی اپن و پرید پایین و شرتمو درآورد و شروع کرد خوردن کیرم منم سرشو فقط گرفتم چون از گرفتن موهاش بدش میومد تو این حالت کیرمو میلیسید و تخمامو ناز میکرد و کونمو میمالید حسابی خوردش و منم سرشو و شونه هاشو ناز میکردم دستمو گرفتم زیر گونشو بهش فهموندم که بسه و حالا وقتشه که چرخوندمشو چسبوندمش به ستون و شرتشو درآوردم که کسش خیس خیس بود منم قدم 188 هست بنابراین راحت میتونستم ایستاده از جلو بکنمش که پاهاشو باز کرد و منم یکم رفتم پایین و کیرمو گذاشتم در سوراخ کسشو فرستادم تو کسش که ااااااااااااااهههههههههههههههههههههههههههههههه بلندی کشید و موهام چنگ زد و لبشو گاز گرفت و منم دستامو گذاشتم دو طرف کمرشو گرفتم و شروع کردم کردنش چسبیدم بهش و آروم آروم بالا پایین میکردم موهامو چنگ میزد و پیچ تاب میخورد و کمرمو چنگ میزد و میگفت جووووووووونننننننننننننننننننننننن لعنتی بکن بکن بکن بکننننننن کردمش حسابی و در همین حین سوتینشو درآوردم و یکم خم شدم و شروع کردم خوردن سینه هاش 5 دقیقه کردمش که اومد و منو سفت گرفت و آآآآآآآآآآاااااااااااااااااااااهههههههههههههههههه عمیقی کشید و خودشو رها کرد و گفتم جووووووووون ججووووووونننننمممممممممممم بهاره جونم که حرف نداری دست زد تو سینم که برم عقب و درش بیارم از تو کسش و گفت زود نیا و ی کاندوم بی حس کننده از کیفش درآورد هردو داشتیم همیشه همرامون چون دلمون نمیخواست اتفاق خاصی بیوفته کاندومو کشید رو کیرم و گفت بیا بیییییییییاااااااااا و رفتیم روی مبل منو نشوند رو مبل و اومد روم اول نکردش تو و کسشو میمالید روی کیرم منم شروع کردم خوردن سینه هاش که نوکشونم برجسته بود حسابی و ی دستشو گذاشت بالای مبل کنار سرم و دست دیگش بالای کسشو میمالید آروم پاشد و نشست رو کیرم و وقتی میرفت پایین نفس نفس میزد و تا ته که رفت پیشونیشو چسبوند به پیشونیم دستاشو گذاشت بالای سرم و شروع به بالا و پایین شدن کرد منم سینه هاشو میخوردم و کمرشو چنگ میزدم حالا خیسیه بارون جاشو به عرق تنمون داده بود خوب بالا پایین شد گفت پاشو بسته استراحت گفتم آخه از اینا سیر نمیشم و سینشو بوسیدم و گفت کوچیکن که منم گفتم خب دوسشون دارم باحالن خندید و گفت زبون نریز پاشو بگا و بلند شد و روی مبل با زانو نشست و دستاشم گذاشت بالای مبل و منم رفتم پشتش کیرمو تا تخمام کردم تو کسشو شروع کردم کردنش و دستامو گذاشتم دو طرف پهلوش و یکم تندتر کردمش و فقط آه و ناله میکرد و خودشم میزد عقب و منو هل میداد گاهی که خوب بره تو و با این کاراش میخواست منو دیوونه کنه گفتم آماده ای گفت بزن لعنتی بزن منم ی محکم زدم در کونشو دستامو گذاشتم روی شونه هاشو شروع کردم خیلی تند کردنش بیحس کننده حسابی کار خودشو کرده بود و محکم میکردمش آه و نالش بالا بود و مبلو چنگ میزد منم شونشو که دیدم دستش رفت سمت بالای کسش و گفتم وقتشه و زدم پشت دستش و خم شدم سینه هاشو گرفتم کشیدمش سمت خودم طوری که روی زانوهاش وایسه و سینه هاشو گرفتم و اونم دستاشو آورد دور گردنم و خودشو حسابی در اختیارم گذاشت لباشو خوردم و دستمو گذاشتم روی سینه هاش طوری که ساعدم رو سینش بودو اون یکی توی مشتم و دست دیگمو بردم بالای کسشو مالیدم و لبشو میمکیدم و یا گاز میگرفتم و میکردمش خیلی نگذشت که تو آغوشم ارضا شد و گفت نزدیکی گفتم نهایت ی مدل دیگه بتونم بکنمت که گفت نوبتته خب دیگه ولی بورو گرمم کن و منم سرع بردمش رو تخت و رفتیم زیر پتو و پتورو کشیدیم رو سرمونو رفتم روشو بین پاهاش گفتم بهاره آماده ای گفت بدجور خوابیدم روش و تا ته کردم داخل کسش و دستامو بردم زیر گردنش و زیر کمرش و بهاره هم دستاشو انداخت دور گردنم و پاهاشم انداخت دور کمرم و منم خیلی محکم و با تمام توانم میکردمش و ی ذره پتو رو زدم کنار که یذره هوا بیاد خیس خیس بودیم هردو و منم محکم میکردمش خیلی محکم و تند و هردو نفس نفس میزدیم بهاره بهاره بهاره ااااااااااااااااهههههههههههههههههههههه ممممممممممممممممممم ااااااااااااخخخخخخخخخخخخخخخخ ممممممممممممممممممممممممم میلاد میییلاددد ااااااااااایییییییییییییییییییییییی مممممممممممممممممممممم ههههمممممممممممم سر کیرمو تا میشد فشار میدادم که دیدم نزدیکه بیام و تا ته کردم تو و فشارش دادم و سرمو کردم تو بالشو ناله بلند کردمو آبمو با فشار ریختم تو کاندوم وقتی تو کسش بود کیرمو و بهاره هم باز اومد و بیحال افتادم روش دیگه نا نداشتیم و همون حالت خوابیدیم و فقط کیرمو درآوردم که کاندوم نمونه تو کسش و بیحال شدیم یکم خوابیدیم و بهاره گفت گشنمه پاشو دستمالم بیار خیس خیسیم خب گفتم حالا میریم حموم نگران نباش و پاشدم و کاندومو انداختم تو دستمال و سطل و براش دستمال آوردم و رفتم ب ی کاسه میوه آماده برگشتم پیشش و خوردیم و لخت تو بغل هم زیر پتو خوابیدیم تا استراحت کنیم و آماده بشیم برا ی حموم داغ نوشته

Date: December 5, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.