گاهی خوشی گاهی غم 2

0 views
0%

8 7 9 87 8 8 9 88 8 4 8 8 7 9 87 8 8 9 85 1 قسمت قبل آقا از روی تخت بلند شد و به سمت دیگه اتاق رفت هرکول اومد رو تخت صورتشو جلو صورتم گرفت پاهامو ازهم باز کرد و کیر کلفتشو کرد تو کسم محکم با فشار و یه ضرب یه کم خوابیده بود کیرش ولی همچنان آماده کردنم بود نفسم از درد تو سینم حبس شد گرچه خیس خیس بودم ولی خیلی محکم کیرشو فرو کرد تو کس تنگم فقط یه بار سکس داشتم و خودارضایی نکرده بودم کسم تنگ تنگ بود هنوز دستشو حلقه کرد دور گلوم تو چشمام زل زد و شروع کرد به تلمبه زدن چه تلمبه ای هر آن حس میکردم الانه روده هام بترکن اینجا بود که صدام در اومد و شروع کردم به جیغ زدن و ناله کردن هرچی بیشتر تقلا میکردم و زور میزدم حشری تر میشد خیره به لبام گفت چه عجب صداتو شنیدیم لباشو گذاشت رو لبامو شروع کردیم به لب گرفتن دیگه خودم نبودم تو اوج جنون و لذت بودم با ولع همراهیش تا اینکه ارضا شدم لبامو از لباش جدا کردم سرمو به عقب بردم و تو بالش فرو بردم همزمان صدای نالم بلند شدو شکممو بالا اوردم ابم با فشار از کسم ریخت بیرون و هرکول شروع به خوردنش کرد بدنم سست شده بود و خیس عرق بودم میلرزیدم و سردم شده بود به معنای واقعی انرژیم تحلیل رفته بود با این حال آقا اومد سراغم عین تن لش افتاده بودم جفت پاهامو گرفت و به سمت لبه دیگه تخت کشوندتم بعد با یه حرکت برمگردوند وای نه میخواست از کون ترتیبمو بده همچنان دستام بسته بود ولم کن صدام اونقدر ضعیف بود که نشنید یه متکا برداشتنو زیر شکمم گذاشت خودشم میدونست جونی واسه قنبل کردن ندارم شروع کرد اول با لبای کونم بازی کردن دو تا دستشو گذاشته بود روشون و دورانی میمالوندشون بعد شروع کرد به زدن یکی دو تا سه تا صدای ناله بیجونم بلند شد آیییییی انگار همینو میخواست با دستاش لبای کونمو از هم باز کرد و کیرشو که چرب کرده بود گذاشت دم سوراخم نمیرفت تو با انگشتش شروع کرد به ور رفتن با سوراخم و همزمان چند تا زد رو کونم دردم اومده بود انگشتشو فرو کرد جیغم در اومد و اون غرق لذت شد چند دقیقه ای همونطور با انگشت ور رفتو بعد کیرشو گذاشت دم سوراخم هنوزم خیلی کلفت بود ولی نامرد به زور فرو کرد چنان جیغی زدم که دیوارا لرزیدن شروع کرد به تلمبه زدن صدای چلپ چلپ شکمش به کونم با صدای جیغام یکی شده بود خایه هاش میخورد به کسم و خودش محکم میزد به کونم اوضاعی بود یه فیلم پورنو حسابی بود کم کم جا باز کردم و داشتم لذت میبردم دیگه جیغ نمیزدم ناله میکردم ناله های ناشی از لذت موهامو از پشت گرفتو بلندم کرد هردو وایسادیم هرکولو دیدم که اسپری تاخیری خالی کرد رو کیرشو اومد سمتم اینا حالا حالا ها کارم داشتن همونطور که موهام تو چنگ آقا بود کونمو قمبل کرده بودم و نیمه خم وایساده بودم و اون همچنان تلمبه میزد یه دفه موهامو ول کرد و دو دستی گردنمو چسبید و تلمبه های آخری رو چنان محکم زد که ناخودآگاه فوشش دادم اههههههه عوضی کیری صدای خنده هرکول همزمان شد با دراومدن کیر آقا و پرت شدن دوبارم رو تخت دیگه داشتم از ضعف بیهوش میشدم آبشو ریخت رو سینه هام و هرکول اومد سمتم و آب آقا رو با ولع از روی سینه هام لیس زد شروع کرد لبامو خوردن مزه آبش اومد تو دهنم هرکول دستشو برد سمت کسم و سه تا انگشتشو کرد تو لبامو ازش جدا کردم و بهش غریدم برو گمشو آههه هنوزم تنگه بعد تو چشمام خیره شد و گفت اوهوک تازه تاخیری زدم به پهلو پشتم دراز کشید دستامو از اون طناب لعنتی خلاص کرد چنگ بزنی خودت میدونی دستشو زیر سرم برد و با دست دیگش پامو باز کرد و گذاشت رو پای خودش با همون دست شروع کرد به عشق بازی موهای فرمو که خیس عرق بود و به پیشونیم چسبیده بود عقب زد و فرستاد پشت گوشم بالا تنشو بالاتر آورد و زوم کرد تو صورتم نفسای داغش میخورد به صورت یخم دیگه تحمل نداشتم چشمام خمار خمار بود و بلاخره بسته شد ولی مغزم هنوز نیمه هشیار بود با انگشتاش پشت پلکمو لمس کرد انگشت اشارشو نگه داشت و به سمت گونم اومد با آرامش تمام نوازشش کرد و به سمت لبام اومد لبای گوشتی و قلوه ای داشتم یه بوسه کوچیک ازشون گرفتو چونمو گاز گرفت لطافت و آرامشش در همین حد بود چشمامو باز کردم دستشو به سمت سینه مخالف بدنش برد و نوک سینمو با دو تا انگشتاش گرفت و کشید اینبار به لبام خیره بود دوباره با خشونت دستشو سر داد به سمت شکمم و همزمان بالا تنشو به حالت قبل برگردوند لباش درست کنار گوشم بود بعد اون همه که جرم داده بودن هنوز میخواستم تقلا کنم پامو که گذاشته بود رو پای خودش پایین آوردم ولی بلافاصله دستشو گذاشت وسط پام و فرصت هر حرکتی رو ازم گرفت یه دستم دور گردنش بود و دست دیگم ملافرو چنگ زد چه دستای بزرگی داشت شروع کرد با ۴ تا انگشت به وسط پام دست کشیدن و کم کم پاهامو از هم باز کرد با 2 تا انگشتش خروسکامو به بازی گرفت و من بلافاصله چشامو بستم و گوشه لبمو به دندون گرفتم داشتم به سرعت تحریک میشدم یکی از انگشتاشو کرد داخل سوراخم که خیس شد نفسش تند شد و دستش که زیر سرم بود با فشار موهامو چنگ زد دو تا انگشت دیگشم کرد داخل که همزمان شد با ناله من گردنشو چنگ زدم اون انگشتاشو هرچه بیشتر فرو کرد صدای آه و ناله هردومون بلند شده بود سرعت دستشو بیشتر کرده بود و من سرمو به عقب فشار میدادم و به شکمم پیچ و تاب میدادم از طرفی لذت میبردم و از طرفی نفرت داشتم از این تجاوز ولی حس غریزم تحریک شده بود و من ناخودآگاه ناله میکردم و البته لذت میبردم این لذت دست خودم نبود انگشتاشو درآورد و کیرشو کرد تو کس خیسم میخواستمش به معنای واقعی بهش نیاز داشتم شروع کرد به تلمبه زدن آروم و یواش بعد درش آورد و دوباره فرو کرد دوباره و دوباره تکرار کرد داشتم از لذت میمردم لبامو با دندون گاز گرفتم که با خوشنت درشون آورد و شروع کرد با ولع لب گرفتن و سرعت تلمبه زدنشو بیشتر کرد بیشرف نفسم حبس شد سرمو عقب کشیدم و جیغ کشیدم سرعتش بیشتر شد دستمو سمت کسم بردم و بالاشو تند تند مالیدیم همچنان تلمبه میزد با یه حرکت روم خیمه زد و پاهامو از هم باز کرد کیرشو با دست گرفت و چلپ چلپ محکم زد به توپولی کسم سفت و سنگین بود عین آجر سرشو گرفتم و فرو کردمش تو سوراخم جفت دستامو گرفت ودو طرفم نگه داشت پاهامو گذاشتم رو شونه های پهنش و اون شروع کرد به تلمبه که هیچ جرم دادن به محض اینکه آبم میخواست بیاد کیرشو درآورد و اینبار آقا جلو اومد و حسابی لیسم زد انگار تا حالا کس نخورده کارش که تموم شد حسام صداش زد به سمتش برگشت ویه ساک اساسی هم واسه حسام زد دل و رودم به هم پیچ خورد رومو اونور کردم تا پوزخند حسام و نبینم واییییییی چرا بیهوش نمیشدم که دست از سرم بردارن اینو بده بش بخوره که الان بیهوش میشه حالا حالا ها کارش دارم هرکول بازوم و گرفت و مجبورم کرد بشینم آبمیورو جلو دهنم گرفت و منتظر شد دهن باز کنم ولی من با پررویی تمام فقط با اخم بهش خیره بودم و لبامو بهم فشار میدادم تو بدترین شرایط هم از موضعم کوتاه نمیومدم خوشم میاد از اخمت با یه دستش دو طرف لبامو به هم فشار داد و لبامو از هم باز کرد و با دست دیگش ابمیورو گرفت سمت دهنم سرمو کمی چرخوندم که مثلا تقلا کنم یه قطرش بریزه ببین چیکارت که نمیکنم آقا بود که اینو گفت چشمم افتاد به یه چیز شلاق مانند توی دستش و از هرکول غافل شدم اونم آبمیورو خالی کرد تو حلقم تازه از الان تنبیهت شروع میشه بازم صدای منحوس آقا چشمام دو دو میزد و معدم از شیرینی آبمیوه داشت زیر و رو میشد میخواست تنبیهم کنه ناخودآگاه یاد فیلمای هارد سکس و شکنجه ها افتادم عین این شلاقو دیده بودم نفر سوم هم با داد آقا وارد اتاق شد همچنان تو بغل هرکول بودم به بازوش چنگ زدم به چشمام که نگاه کرد برق ترس و اشک و توشون دید با خودش کشوندتم رو تخت و زیر بازوهامو محکم گرفت نفر سوم به سمتم اومد و من بیهوده تقلا میکردم جفت مچ پاهامو محکم گرفت و از هم بازشون کرد و ل م ک ن ی ن از ترس به سکسکه افتاده بودم آقا به سمتم اومد حالا یه چیز میله ای خیلی کلفت و بلند هم دستش بود اول با دست کسمو با ملایمت نوازش کرد حیف این کس تنگ که مال تو زبون نفهم بی ادب جندست بعد شلاق و بالا برد و محکم رو رونم فرود آورد توی اون شرایط که هم کتک خورده بودم هم ترسیده بودم و هم چند بار بهم تجاوز شده بود اونم کاملا وحشیانه درد شلاق چندین برابر واسم بود داد نزدم فقط صورتمو جمع کردم و به بالای سرم به صورت هرکول خیره شدم شلاق دوم رو شکمم فرود اومد اینبار ناله کردم شلاق سوم رو سینه های کبودم فرود اومد چشمام از اشک تر شد و شلاق چهارم رو کسم فرود اومد شلاق پنچم بغضم ترکید و صدای گریه و جیغم بلند شد بعد ۱ سال گریه کردم صورت هرکول در هم شد دلش به حالم سوخت آقا شلاق و کنار گذاشت میخواست جرم بده صدای هرکول معجزه بود بسشه دیگه آقا ماتش برد ولی محل نداد گفتم بسه ول کن پاهاشو امیر چته تو اصل کاری همینه همینکه گفتم نگو که دلت سوخته تو کارت اینه حسام حسام یا همون هرکول عصبی ولم کرد و از تخت پایین رفت و من همچنان به بالای سرم به سقف خیره بودم از گوشه چشم دیدم که به سمت لباساش رفت امیر یا همون نفر سوم پاهاموول کرد عین تن لش با بدن کبود همونجور دراز به دراز افتاده بودم آقا شلوار به پا به سمتم اومد با یا حرکت از روی تخت به پایین کشیدم و من بی هوا روزمین پرت شدم زیر بازومو با خشونت گرفت و کشون کشون از اون اتاق کذایی بیرونم برد عین آدمای مست تلو تلو خوران دنبالش کشیده میشدم و صدای حسام و نامفهوم میشنیدم از پله ها سرازیر شدیم و به استخر رسیدیم به شدت از استخر و آب میترسیدم خودمو سفت کردم و سعی کردم بازومو از چنگش دربیارم از مرگ نمیترسیدم از خدام بود سقط بشم ولی واکنشم نسبت به آب کاملا هیستیریک و غیر ارادی بود با خشونت تمام در حالی که بهم فحش میداد به لبه استخر نزدیکم کرد و با یه هل داخل آب پرتم کرد به محض برخورد آب یخ به بدنم تمام عضلاتم سفت شد و به ته آب رفتم دریغ از مولکولی اکسیژن و اپسیلونی انرژی برای تقلا سایه مرگ کنارم شنا میکرد چشمام و بستم ولی دستی دستم و گرفت منو بالا کشید ادامه دارد نوشته

Date: May 1, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.